KİŞİSEL VERİLERİN GİZİLİĞİN KORUNMASI AYDINLATMA VE BİLGİLENDİRME METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgilendirme

Demir Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.. olarak insan haklarına saygılı ve eşit fırsatlarla katılımı teşvik edici bir iş ortamı sağlamak için çalışıyoruz. Güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bilgilerinizin Gizliliğiniz Önemsediğimizi ve Bu kapsamda kişisel verilerinizin de korunmasını kapsayan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Şirketimiz veri sorumlusu sıfatıyla, Şirketimiz ile kişisel verilerini elektronik ortamda ya da sözlü yazılı olarak paylaşanların kişisel verilerini işleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Demir Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’ nin sizinle iletişime geçebilmesi Sermaye Piyasası Kanunu ve  diğer mevzuat kapsamında öngörülen hizmetlerin sunulabilmesi, işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerin elde edilmesi, öngörülen işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, Şirket içi iletişimin usulüne uygun olarak sağlanması, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uyum sağlamak, SPK, BDDK, TCMB ve diğer resmi kurumlar tarafından öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme ve diğer yükümlülüklerine uymak ve Şirketin ürün ve hizmetlerini sunabilmek amacı ile anılan hukuki sebeplere dayanılarak Kişisel verileriniz, işlenmektedir.

Bu kapsamda, kişisel verileriniz ilgili Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, mahkemeler, icra daireleri ve diğer resmi kurum ve kuruluşlara, Şirket çalışanlarına, yukarıda belirtilen amaçlarla aktarılabilir.

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

  • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenmişse bilgi talep etme,
  • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde / Yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  • aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  •  münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Demir Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.