DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE GENEL VERİ KORUMA YÖNETMELİĞİ (GDPR – GENERAL DATA PROTECTİON REGULATİON)KAPSAMINDA

 AÇIK RIZA METNİ

Ben, Demir Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş.’nde, ……………… tarihi itibariyle ………………………….sebebiyle şirketin hizmetlerinden faydalanmaktayım.

Demir Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş.’de, bulunan şahsıma ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR – General Data Protection Regulation)düzenlemeleri ve sair mevzuat kapsamında; kişisel veriler, veri sorumlusu ve aynı zamanda veri işleyen Demir Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş. tarafından, haklarımla ilgili olarak tam ve açık bilgilendirilme yapıldığını, Aydınlatma Metninin bir suretinin tarafıma teslim edildiğini/iletildiğini ve kişisel veri işleme faaliyetiyle ilgili bilgilendirme kapsamında anladığımı, Demir Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş.’nde fiziki olarak bulunan Aydınlatma Metni’nde beyan edildiği gibi, her türlü idari, teknik ve hukuki anlamda güvence altına alınması koşuluyla kabul ve beyan ederim. İlgili bilgilendirme kapsamında mevzuat dahilinde veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimi tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğimi taahhüt etmekteyim.

Demir Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş.’nde fiziki olarak ve www.demirgd.com.tr ilan edilmiş bulunan aşağıda listelenen tabloları;

 • Demir Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasını,
 • Demir Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş. Aydınlatma Metnini,
 • Demir Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş. Çerez Politikası’nı

İncelediğimi, veri kategorileri dahilinde, Demir Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş.’nin şahsıma ait veriler üzerinde veri işleme faaliyetinde bulunduğunu,

KVKK ve GDPR doğrultusunda; Kişisel verilerimin işlenmesi açısından, kişisel verilerin otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmesi gibi bir ayrım yapılmadığını, her iki durumda da kişisel verilerimin KVKK kapsamında koruma altında alındığını, kişisel verilerimin basılı veya dijital ortamda işlendiği gözetilmeksizin, KVKK kapsamındaki veri sorumlusunun tüm yükümlülükleri doğrultusunda gerekli her türlü tedbir alınacağı konusunda tarafım bilgilendirilmiştir. Bu hususlar sebebiyle; bazı kişisel verilerimin niteliği ve kanunda belirtilen şartların bulunmaması nedeniyle, verilerimin işlenmesi (elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen belirli işlemler)ile ilgili Demir Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş.’nin amacını gerçekleştirmesi ve faaliyetlerini yürütebilmesi amacıyla açık rıza vermekteyim.

Aşağıdaki veri kategorileri dahilinde, şirketiniz tarafından şahsıma ait kişiler verilerimin işlendiğini bilmekteyim. İşlenecek olan kişisel verilerim şunlardır;

 1. KİŞİSEL VERİLER :
 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
 • Lokasyon
 • Müşteri İşlem Bilgileri
 • Finansal Bilgiler
 • Risk Yönetimi
 • İşlem Güvenliği
 • Hukuki İşlemler İçin Gereken Bilgiler
 • Fiziksel Mekan Güvenliği
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlenecektir;

 1. Kimliği teyit etme,
 2. Şirketin faaliyet alanı gereğince; değerleme yapılması esnasında belediye, tapu kadastro ve sair kuruluşlarda tespit inceleme ve araştırmaların yapılması ve hizmetlerinin sunulması,
 1. Hizmet sunumu için fiyat teklifi süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve ödemelerin tahsili, faturalandırma yapılması,
 2. Şirket tarafından sunulan hizmetten ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 3. Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 4. İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 5. İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,
 6. Talep ve şikayetlerin takibi ve yönetimi, memnuniyet çalışmalarının yürütülmesi,
 7. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 8. Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi.
 1. Araştırma yapılması,
 2. Provizyon alınması,
 3. Hizmetlerin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 4. İlgili mevzuat uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 5. Sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alması,
 6. Sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla hizmetleri kullanımının analiz edilmesi ve verilerinizin saklanması,
 7. Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilmesi,
 8. Suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi, engellenmesi ve işlemlerin geri alınması,
 9. Anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan hizmetlere ilişkin finansal mutabakat sağlanması,
 10. Sayılan amaçlarla bağlantılı hizmetlerin yürütülmesi, geliştirilmesi finansmanının planlanması ve yönetimi, hizmet alan kişilerin memnuniyetinin arttırılması,

Amaçlarıyla elde edilmekte ve işlenmektedir.

Yukarıdaki amaçlar şirketiniz tarafından işlenen verilerimin şirketiniz dışında bulunan bilgisayarlarda tutulması, e-mail gönderilmesi ve kayıtlara söz konusu bilgisayarlardan erişilmesi, bu verilerin tutulduğu, aktarıldığı sistemlerin, e-mail sağlayıcılarının veri tabanlarının yurtdışında konumlandırılmış olmasının mümkün olabileceği konusunda tarafıma bilgilendirme yapılmış olup, aktarımlar açık rızam dahilinde kabul edilmiştir.

İşlenecek olan kişisel verilerimin 6698 Sayılı KVKK’nın 8. Ve 9.maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları çerçevesinde, yukarıda açıklanmış olan amaçlar doğrultusunda, kanun ve sair mevzuat kapsamında belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütülmek üzere hizmet alınan, işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlar ile Demir Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş.’de yalnızca ilgili birimlere ve bu birimler bünyesinde çalışan yetkili kişiler, Yetkili Kamu/Özel Kurum veya Kuruluşlarına aktarılabileceği tarafımca kabul edilmiştir.

Demir Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş.’nin Aydınlatma Metni’nde belirtilen ve kanun kapsamındaki haklarımın saklı olduğu, verdiğim rıza beyanını her zaman geri alabileceğim ve kişisel verilerimin silinmesini, yok edilmesini ve anonim hale getirilmesini her zaman talep edebileceğim konularında bilgilendirilmiş olup, kişisel verilerime ve özel nitelikli kişisel verilerime yönelik yukarıda açık rızamı gerektiren işlem türüne Kanun kapsamında, kanuni mecburi süre boyunca saklanmasına ve işlenmesine açık rıza gösterdiğimi ve işbu metni onayladığımı beyan ederim.

Rıza vermeyi arzu etmediğim bir husus bulunmamaktadır.

VARSA LÜTFEN BELİRTİNİZ.

 1. Veri Kategorisi Kapsamındaki Veriler :
 1. Veri Paylaşım Tarafları (Lütfen veri ile ilişkilendirerek belirtiniz.)

İlgili Kişi Adı – Soyadı

T.C. Kimlik No.

İmza

PDF Formatında İndir