DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

1. AMAÇ

Demir Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş. olarak temel insan haklarına atfettiğimiz önem ve kişisel verilerin üstün kıymeti göz önüne alınarak KVKK’nın ve ilgili sair mevzuatın öngörmüş olduğu yükümlülük dâhilinde çalışan, ürün veya hizmet alan kişi kişisel verisi işlenecek olan 3. kişileri, Anayasa ve kanunla koruma altına alınan kişisel verilerinin işlenmesi, saklanması, güvenliğinin sağlanması, aktarılması, silinmesi ve anonim hale getirilmesi hususlarında ilgilileri bilgilendirmek amacıyla işlenen veri ve amaç farklılıklarına göre aydınlatma metinleri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır.

KVKK uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla Demir Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş.’den hizmet alan kişiyi aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve KVKK’nın 10. maddesinde belirtilen kapsamda aşağıdaki şekilde aydınlatmaktadır.

2. TANIMLAR

 Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.
Demir Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş. Balgat Mah. 1419. Cad. No:26/5 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan şirketi ifade eder.
Çerez (Cookie) Kullanıcıların bilgisayarlarına yahut mobil cihazlarına kaydedilen ve ziyaret ettikleri web sayfalarındaki tercihleri ve diğer bilgileri depolamaya yardımcı olan küçük dosyalardır.
İlgili Kullanıcı Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.
İmha Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
İrtibat Kişisi Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişi.

(İrtibat kişisi Veri Sorumlusunu temsile yetkili değildir. Adından anlaşılacağı üzere yalnızca veri sorumlusu ile ilgili kişilerin ve Kurumun iletişimini “irtibatı” sağlamak üzere görevlendirilen kişidir.)

Kanun/KVKK 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Kayıt Ortamı Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Kişisel Verilerin

Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
Periyodik İmha Kişisel verilerin işlenmesi için aranan şartların tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
Veri Kayıt Sistemi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
Veri Sahibi/İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
Kaynak: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik – Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik – Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ – Veri Sorumlusuna Başvuru ve Usul Esasları Hakkında Tebliğ Veri sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, İŞLENİLEN KİŞİSEL VERİLER, TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLER

  • İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak şirketimiz tarafından işlenebilecektir:

 1. Kimliği teyit etme,
 2. Şirketin faaliyet alanı gereğince; değerleme yapılması esnasında belediye, tapu kadastro ve sair kuruluşlarda tespit inceleme ve araştırmaların yapılması ve hizmetlerinin sunulması,
 3. Hizmet sunumu için fiyat teklifi süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve ödemelerin tahsili, faturalandırma yapılması,
 4. Şirket tarafından sunulan hizmetten ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 5. Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 6. İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 7. İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,
 8. Talep ve şikayetlerin takibi ve yönetimi, memnuniyet çalışmalarının yürütülmesi,
 9. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 10. Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi.
 11. Araştırma yapılması,
 12. Provizyon alınması,
 13. Hizmetlerin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 14. İlgili mevzuat uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 15. Sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alması,
 16. Sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla hizmetleri kullanımının analiz edilmesi ve verilerinizin saklanması,
 17. Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilmesi,
 18. Suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi, engellenmesi ve işlemlerin geri alınması,
 19. Anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan hizmetlere ilişkin finansal mutabakat sağlanması,
 20. Sayılan amaçlarla bağlantılı hizmetlerin yürütülmesi, geliştirilmesi finansmanının planlanması ve yönetimi, hizmet alan kişilerin memnuniyetinin arttırılması,

gibi amaçlarıyla elde edilmekte ve işlenmektedir

  • İşlenilen Kişisel Veriler

Kişisel Veriler

 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
 • Lokasyon
 • Müşteri İşlem Bilgileri
 • Finansal Bilgiler
 • Risk Yönetimi
 • İşlem Güvenliği
 • Hukuki İşlemler İçin Gereken Bilgiler
 • Fiziksel Mekan Güvenliği
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar
  • Kişisel Verilerin Toplanması

Kişisel veri olan yukarıda sayılan veriler, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, fiziksel depolama, bilgisayar ve benzeri araçlarda depolama, şirketimize fiziken evrak gönderilmesi, şirketin sağladığı bir evrakın fiziken doldurulması, şirkete ait telefon numaralarının aranması suretiyle de sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

KVKK, kişisel verilerin işlenme şartlarını 5. maddesinin 2. fıkrasında listelemektedir. Eğer bir veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin işlenme amaçları, KVKK’da listelenmiş olan kişisel veri işleme şartları çerçevesinde değerlendirilebiliyorsa, o veri sorumlusu kişisel verileri hukuka uygun olarak işleyebilmektedir. Bu kapsamda şirket tarafından da güdülmekte olan kişisel veri işleme amaçlarının, KVKK’da düzenlenen kişisel veri işleme şartları kapsamında değerlendirilebildiği durumlarda şirket tarafından kişisel veri işleme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Şirketimiz kişisel veri işleme şartları kapsamına girmeyen herhangi bir kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır. Ancak kişisel verilerinizin açık rızanızın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır. Bu haller:

KVKK’ da yer alan kişisel veri işleme şartları şunlardır;

 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel veriler için de temel işleme şartı açık rızadır ve şirketimiz temelde özel nitelikli kişisel veri işleme amacı gütmemektedir. KVKK’ da özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için sayılan şartlar şunlardır;

 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler için kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak,

 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla,
 • Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Bir kişisel veri işleme faaliyetini hukuka uygun kılan bir veya birden fazla kişisel veri işleme şartı aynı anda bulunabilmektedir.

Söz konusu amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için yukarıda belirttiğimiz verilerinizin işlenmesi gereği hasıl olmaktadır. Demir Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş.ye kimlik bilgileri aktarılırken aslında işleme amaçlarımız dahilinde olmayan veriler de tarafımıza aktarılabilmektedir. İdari ve teknik tedbirler dahilinde söz konusu verileri mevzuatta öngörülen süreler sonunda siliyor ve/veya anonim hale getiriyoruz ancak her koşulda bu durumu temin etmek mümkün olmamaktadır. Bu halde, söz konusu verilerin işlenmesi amacıyla açık rızanıza başvurmak gerekmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMA AMAÇLARI VE AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Demir Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş.  olarak Kişisel Verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde anılan amaçlar dahilinde ;

 • Şirketimizce yürütülen faaliyetlerin mevzuat ve şirket politikalarına uygun yerine getirilmesi,
 • İnsan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması, planlanması ve yürütülmesi,
 • Şirketimiz ve şirket iş ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması ve şirketin ticari itibarının temini ve korunması amacıyla Yetkili Kamu/Özel Kurum veya Kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
PAYLAŞILAN TARAFLAR PAYLAŞIM ÖRNEKLERİ
Yetkili Kamu/Özel Kurum veya Kuruluşları, Emniyet Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İç Denetim Koordinasyon Kurulu, Sayıştay, Yargı ve İnfaz mercileri, diğer kamu kuruluşları, Noterler, Bankalar, Tapu Müdürlükleri gibi resmi kurum ve kuruluşlarla veri paylaşılabilmektedir.

 

5. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

  • Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi gereğince kişisel veri sahibi aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

KVKK’nın 28.maddesi gereğince istisna olarak düzenlenen, bu sebeple veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan haller şöyledir:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,
  • Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu “Aydınlatma Metni” nde belirtilen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda talepleriniz, şirketimizce değerlendirilerek, mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, şirketimiz tarafından, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret veri sahibi olarak tarafınızdan tahsil edilecektir.

Veri sahipleri, yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için Demir Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş. içerisinde yer alan “Kişisel Verilere İlişkin Talep Ve Başvuru Formu”nu kullanabileceklerdir.

Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

 • Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla Balgat Mah. 1419. Cad. No:26/5 Çankaya/ANKARA adresine iletilmesi,
 • Formun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanarak Demir Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş.ye ait kayıtlı elektronik imza (KEP) adresi olan demirdegerleme@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta yolu ile gönderilmesi,
 • İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya,
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek diğer tüm yöntemlerle şirketimize başvuru yapılabilir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için, veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noterde düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.

Yazılı başvurularda, evrakın şirkete tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun şirketimize ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Demir Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. başvuruda bulunan kişinin kişisel ver sahibi olup olmadığı tespit edebilmek amacıyla ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirebilmek amacıyla kişisel veri sahibine başvuruş ile ilgili soru yöneltebilir.

DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.